Suurland Outdoor plattegrondkasten, led displays en led schermen

 

 

 

  

Disclaimer & Privacy statement Suurland Outdoor BV

 

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Suurland Outdoor BV. (“Suurland”), waaronder de uitingen via de door Suurland geëxploiteerde website (hierna aangeduid als de “Website”),de door Suurland geëxploiteerde webshop (hierna aangeduid als de “Webshop”); verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”). Hierna gezamenlijk te noemen: de “Suurland Uitingen”.

DISCLAIMER

Alle getoonde informatie op deze website is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid en geactualiseerd. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Suurland Outdoor kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde gegevens. Suurland Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van deze website en voor eventuele schade en/of consequenties ontstaan door het direct of indirect gebruik van deze website. Het is niet toegestaan om tekst of beeldmateriaal van deze website te gebruiken zonder toestemming van Suurland Outdoor.

PRIVACY STATEMENT

Algemeen                                          

Suurland Uitingen zijn eigendom van en worden beheerd door Suurland. Suurland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld. 

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen. Suurland maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – onder meer om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen NAW-gegevens (Naam, Adres, Vestigingsplaats en/of Postbusgegevens, in welke combinatie dan ook) en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst, een offerte aanvraag of in een persoonlijk gesprek).
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste interne internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Suurland in het kader van de Suurland Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Suurland (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Suurland (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Suurland Uitingen);
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Suurland;
  • ter uitvoering van een overeenkomst;
  • ter uitvoering van een wettelijke verplichting;
  • om historische bezettingsgraden te kunnen monitoren.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Suurland daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Suurland stelt, met het oog op de beantwoording van uw vraag.

De Webshop

De door Suurland verkregen persoonsgegevens via de webshop, voor het boeken van zendtijd, worden uitsluitend gebruikt voor het plannen van uw boeking en het afhandelen van de gesloten overeenkomst.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Suurland.
Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief.
Het is daarnaast mogelijk, dat u als bestaande relatie van Suurland, met uw toestemming, aan het abonneebestand van Suurland bent toegevoegd. U treft onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief, de zogenaamde opt-out.

Suurland maakt gebruik van Mailerlite voor het verspreiden van haar Nieuwsbrief. Hierbij verzamelen we uw naam en e-mailadres. Bij het verzenden van e-mails via Mailerlite worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Zie ook privacy statement van Mailerlite: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opnemen van telefoongesprekken

In het geval van een telefonische verkoop en debiteurenbewaking neemt Suurland telefoongesprekken op, tenzij u tijdens het gesprek daartegen bezwaar hebt gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen u en Suurland te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien u het niet eens bent met Suurland’ s interpretatie van de inhoud van het telefoongesprek, kunnen we u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of u een transcript daarvan te verstrekken. We behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij u in rekening te brengen.

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens, van de website of webshop, worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die u ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. De gegevens die u hebt verstrekt voor het boeken van zendtijd in de webshop worden in het gebruikte CMS (Content Management Systeem) bewaard tot een jaar na afloop van de verloopdatum van de laatst aangegane overeenkomst. De gegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een overeenkomst. De financiële gegevens worden conform de wettelijke vereisten bewaard gedurende zeven jaar. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Beveiliging van de gegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins worden verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). Tracking cookies zijn uitgeschakeld, zodat Suurland u niet volgt als u naar een andere websites gaat.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website. Suurland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Suurland, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Waarbij u uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar maakt en erbij zet dat het om een kopie gaat, zie: Rijksoverheid, veilige-kopie-identiteitsbewijs. Na controle van uw identiteit zal de kopie van uw identiteitsbewijs worden vernietigd.

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement kunnen per e-mail of per post worden gericht aan: uwprivacy@suurlandoutdoor.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: Suurland Outdoor BV, o.v.v. Uw privacy, Anderlechtstraat 15, 5628 WB, Eindhoven.