Suurland Outdoor plattegrondkasten, led displays en led schermen

 

 

 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN DE PLAATSING VAN BUITENRECLAME

Van toepassingen op overeenkomsten die na 1 maart 2018 tot stand zijn gekomen’.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van Suurland Outdoor BV, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nr. 27208987. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant.

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie:                         tekst, (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal of andere materialen (waaronder reclame en naamsaanduidingen) die bedoeld zijn om geplaatst te worden op een Drager.

Contractant:                        de wederpartij waarmee Suurland een Overeenkomst heeft gesloten.

Advertentie Platform:            platform waarop Contractant Advertenties en andere informatie kan uploaden en beheren.

Drager:                               een (in de openbare ruimte) geplaatst informatiesysteem waarop Advertenties gepubliceerd kunnen worden (waaronder mede begrepen plattegrondkasten, industriële bewegwijzeringen, scrollers, led schermen of andere digitale informatiesystemen).

Overeenkomst:                    de overeenkomst tussen Contractant en Suurland voor het plaatsen van een Advertentie op of binnen een Drager.

Suurland:                            Suurland Outdoor BV, dan wel diens rechtverkrijgende.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen Suurland en Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan.
 2. Suurland wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
 3. Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een daarop zoveel mogelijk gelijkende bepaling die wel is toegestaan.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Suurland en de Contractant zijn overeengekomen.
 5. Suurland is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze aangepaste Algemene Voorwaarden gaan in, zodra deze voor de eerste keer op haar website worden geplaatst.

 

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Suurland zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle opdrachten van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Contractant door Suurland wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Suurland uitvoering geeft aan de aanvraag.
 3. Suurland is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens Suurland ontstaat. Suurland is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.
 4. Een overeenkomst via een portal komt tot stand door voorafbetaling, door gebruik te maken via iDeal of een andere door Suurland aan te wijzen betalingswijze.
 5. Na betaling via de portal wordt door Suurland de factuur, met een overzicht van de opdracht, per mail, aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN VERGOEDINGEN

 1. Contractant is aan Suurland de in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in Euro, exclusief BTW en overige heffingen.
 2. Vergoedingen worden gebaseerd op de overeengekomen prijzen, aantallen, vertoningen, grootte of andere overeengekomen specificaties.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING DIENSTVERLENING

 1. Suurland zal haar best doen om de Advertenties op de overeengekomen wijze te presenteren en zorg te dragen voor een optimale plaatsing van de Advertentie en de Drager. Suurland is daarbij (mede) afhankelijk van derden, waaronder grondeigenaren en gemeenten. Suurland geeft geen enkele garantie, en aanvaard evenmin aansprakelijkheid, voor de plaats of de zichtbaarheid van de Advertentie en/of de Drager. Contractant is ermee bekend en akkoord dat er problemen met de plaatsing en zichtbaarheid van Advertentie en/of Drager kunnen optreden. Deze kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van de verhuizing van de Drager door de grondeigenaren of de gemeente, wegwerkzaamheden uitgevoerd door derden of niet-werkende verlichting. Beperkte zichtbaarheid geeft Contractant geen recht op prijsverlaging, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Indien er sprake is van een beschadiging aan de Advertentie of Drager, bijvoorbeeld als gevolg van vernieling of noodweer, zal Suurland haar uiterste best doen om de beschadiging zo snel mogelijk te herstellen conform de daarvoor geldende afspraken.
 3. Suurland zal zich inspannen om de Advertenties en de dienstverlening in het algemeen binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties op te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Suurland kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Suurland doet haar uiterste best om de storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 5. Suurland is gerechtigd de dienstverlening, waaronder het Advertentie Platform, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
 6. Suurland is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
 7. Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Suurland extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Suurland gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 6 – MEDEWERKING CONTRACTANT

 1. Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de plaatsing van de Advertenties en de levering van de diensten tijdig verstrekken, op door Suurland bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties. Suurland heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Suurland zal Contractant via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
 2. Contractant staat ervoor in dat de in artikel 5 onder a bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Zij garandeert dat de Advertenties en het gebruik van de door haar verstrekte gegevens en materialen door Suurland overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Suurland en haar dienstverlening zou kunnen aantasten.
 3. Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Suurland hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. Als de Contractant verhuist of het factuuradres van de Contractant wijzigt, dan dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradres schriftelijk aan Suurland mee te delen.

 

ARTIKEL 7 – ADVERTENTIES EN DRAGERS

 1. Suurland is gerechtigd doch niet verplicht om voorafgaand aan de plaatsing van de Advertentie, een voorbeeld aan Contractant te sturen. Indien Suurland daartoe overgaat zal Contractant eventuele wijzigingen of fouten, binnen vijf werkdagen na ontvangst van het voorbeeld, schriftelijk aan Suurland doorgeven. Bij gebreke hiervan wordt Contractant geacht het voorbeeld te hebben geaccepteerd.
 2. Correcties in de voorbeelden worden door Suurland éénmaal kosteloos uitgevoerd. Iedere volgende correctie wordt tegen kostprijs uitgevoerd, uitgezonderd de door Suurland foutief verwerkte instructies (indien aantoonbaar).
 3. Uitsluitend indien Suurland geen voorbeeld heeft verstrekt aan Contractant, is Contractant gerechtigd om, uiterlijk binnen vier weken na de plaatsing van de Advertentie, eventuele klachten ter zake van de Advertentie schriftelijk bij Suurland in te dienen. Indien Contractant niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Contractant geacht akkoord te zijn gegaan met de Advertentie. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden indien deze betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie en/of indien gegevens in de Advertentie niet overeenkomen met de gegevens die oorspronkelijk zijn overeengekomen, tenzij deze afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Contractant gerechtigd om, eenmalig kosteloos haar Advertentie te wijzigen. Suurland is gerechtigd om voor extra wijzigingen wel kosten in rekening te brengen.
 5. Adverteerders die gebruikmaken van het advertentieplatform, zie artikel 8, hebben zelf de mogelijkheid haar advertentie kosteloos te wijzigen. Suurland is gerechtigd om voor extra wijzigingen, die op verzoek van de adverteerder door Suurland inhoudelijk worden aangepast, kosten in rekening te brengen.
 6. Suurland kan niet garanderen dat een Advertentie te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties, posities of voorkeursplaats en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie. Suurland kan er evenmin voor instaan dat de Drager altijd op dezelfde fysieke locaties blijft staan.
 7. Het is contractant niet toegestaan om afbeeldingen te plaatsen met betrekking tot alcohol, tabak, seks, verdovende middelen of die aanstootgevend zijn in woord of beeld.
 8. Suurland heeft het recht advertenties te verwijderen die in strijd zijn met sub g.

 

 ARTIKEL 8 – ADVERTENTIE PLATFORM

 1. Indien overeengekomen verkrijgt Contractant op afstand, via een met een wachtwoord en gebruikersnaam een beveiligde omgeving, toegang tot het Advertentie Platform. Contractant (en haar gebruikers) dient vertrouwelijk om te gaan met de toegangscodes en de wachtwoorden en Contractant draagt er zorg voor dat het Advertentie Platform en de daarin opgenomen informatie uitsluitend door de bevoegde personen kan worden ingezien en gebruikt kan worden.
 2. Indien wachtwoord en gebruikersnaam zijn overeengekomen zijn deze actief gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 3. Contractant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Advertentie Platform van de dienstverlening wordt gemaakt. Zij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Advertenties en andere informatie die in het Advertentie Platform worden geplaatst. Indien Contractant het vermoeden heeft dat derden kennis hebben kunnen nemen van de gebruiksnamen en wachtwoorden, zal zij dat onmiddellijk schriftelijk melden bij Suurland. Suurland is te allen tijde gerechtigd wachtwoorden en gebruiksnamen aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst, de bescherming van het Advertentie Platform en de gegevens van haar klanten.
 4. Contractant is uitsluitend gerechtigd het Advertentie Platform en de dienstverlening voor zichzelf te gebruiken en voor haar eigen Advertenties te gebruiken en het Advertentie Platform niet aan derden ter beschikking te stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren.

 

ARTIKEL 9 – BETALINGEN

 1. Suurland is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een vooruitbetaling te verlangen.

       Suurland is gerechtigd ieder afzonderlijk deel van de overeenkomst te factureren op het moment dat de Advertentie wordt getoond op de overeengekomen Drager.

 1. Betaling dient te geschieden op de door Suurland op de factuur aangegeven wijze en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 3. Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
 4. Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
 5. Alle door Contractant verrichte betalingen strekken eerst ter voldoening van door Suurland gemaakte invorderingskosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en tenslotte ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 6. Suurland is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Suurland, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Suurland. Suurland is in zodanig geval gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, op te schorten totdat de gewenste zekerheid is verkregen.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Suurland is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Suurland in welk geval Suurland uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
 2. De totale aansprakelijkheid van Suurland bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de Overeenkomst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 2.000,- (tweeduizend euro) per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-      de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Suurland te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Suurland wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

-      redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;

 -     redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 1. Iedere aansprakelijkheid van Suurland voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 2. Suurland is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door derden.
 3. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

 

 

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

 1. Indien Suurland ten gevolge van overmacht is verhinderd de Overeenkomst na te komen, zal zij Contractant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan de situatie dat de gemeente of andere grondeigenaar, besluit om de Drager te (laten) verwijderen zonder dat daarvoor een passende alternatieve locatie kan worden aangewezen.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, heeft Suurland het recht om de Overeenkomst voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen (bijvoorbeeld de Drager waar de overmacht betrekking op heeft) gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat er een recht voor Contractant op schadevergoeding bestaat.
 3. Indien naar het oordeel van Suurland de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Suurland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat er een recht op schadevergoeding bestaat, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

 

ARTIKEL 12 –  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Contractant staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Suurland ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Suurland volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Suurland eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Suurland ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, modellen, materialen en andere resultaten van de door Suurland geleverde dienstverlening blijven te allen tijde bij Suurland rusten. De Overeenkomst behelst geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

 

ARTIKEL 13 – DUUR EN BEËNDIGING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar.
 2. Onverminderd alle overige rechten, is Suurland gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Contractant:

-   surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;

-   in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

 1. Contractant mag in geval van uitzonderlijke omstandigheden, die als zodanig door Suurland worden erkend (bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging), de aan Suurland verstrekte opdracht(en) schriftelijk beëindigen. Bij een contractbeëindiging wordt 25% van de waarde van de resterende periode van de overeengekomen opdracht als beëindigingskosten in rekening gebracht.
 2. Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Suurland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 3. Tot het moment waarop de Advertentie van Contractant is geplaatst op de Drager, is Suurland gerechtigd om de Overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Contractant. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien het project waar de Drager en/of de Advertentie onderdeel van uitmaakt geen doorgang kan vinden. Indien Contractant al een vergoeding voor, het betreffende deel van, de Overeenkomst heeft betaald, zal Suurland deze vergoeding zo spoedig mogelijk aan Contractant terugbetalen.
 4. Onverminderd sub d, ontslaat opzegging of ontbinding van de Overeenkomst Contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Suurland geleverde diensten. Bedragen die Suurland voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 5. Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen Suurland in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
 6. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

 

ARTIKEL 14 – SLOTBEPALINGEN

 1. Suurland is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden.
 2. Op de Overeenkomst tussen Contractant en Suurland is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.